Nhận diện tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-gyproc

Nhận diện tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-gyproc

Nhận diện tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-gyproc

Nhận diện bao bì cho các sản phầm từ:

Cụm thông tin bao gồm logo, slogan và các thông tin về sản phẩm được in ở chính giữa tấm, có hình dạng như hình dưới đây: Thông tin trên lưng tấm được in trải dài gồm 1 câu slogan, 1 logo và 3 dòng thể hiện thông tin chi tiết bao gồm các hình dạng như sau:

Nhận diện bao bì đóng gói sản phẩm:

Nhận diện Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-Gyproc Tiêu Chuẩn: Lớp giấy bề mặt màu xám ngà và biên tấm màu xanh.

tấm thạch cao tiêu chuẩn năm 2022

 

 Nhận diện biên tấm mới của Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-Gyproc Tiêu Chuẩn:

Endtape tấm thạch cao Tiêu Chuẩn Vĩnh Tường-Gyproc

 

Lưu ý: Nhận diện biên tấm cho các tấm thạch cao sản xuất tại Hiệp Phước, Hải Phòng và nhập khẩu Thái Lan là giống nhau và được phân biệt bằng thông tin nhà sản xuất/nhập khẩu.

 IN PHUN TRÊN MẶT LƯNG TẤM:

Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-Gyproc Tiêu Chuẩn sản xuất tại Việt Nam:

 

in phun lưng tấm thạch cao tiêu chuẩn sản xuất tại Việt Nam

 

Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-Gyproc Tiêu Chuẩn nhập khẩu tại Thái Lan: 

 

Lưng tấm thạch cao tiêu chuẩn nhập khẩu Thái Lan

 

Nhận diện Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-Gyproc Siêu Chịu Ẩm: Lớp giấy bề mặt màu rêu nhạt và biên tấm màu xanh lá.

Tấm thạch cao siêu chịu ẩm vĩnh tường 2022

Nhận diện biên tấm mới của Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-Gyproc Siêu Chịu Ẩm:

Endtape Tấm thạch cao Siêu Chịu Ẩm Vĩnh Tường-Gyproc

Lưu ý: Nhận diện biên tấm cho các tấm thạch cao sản xuất tại Hiệp Phước, Hải Phòng và nhập khẩu Thái Lan là giống nhau và được phân biệt bằng thông tin nhà sản xuất/nhập khẩu.

IN PHUN TRÊN MẶT LƯNG TẤM:

Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-Gyproc Siêu Chịu Ẩm sản xuất tại Việt Nam:

 

Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-gyproc Siêu Chịu Ẩm sản xuất tại Việt Nam:

 

Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-Gyproc Siêu Chịu Ẩm nhập khẩu tại Thái Lan:

 

Backboard Tấm thạch cao Siêu Chịu Ẩm Vĩnh Tường-Gyproc Thái Lan

Nhận diện Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-Gyproc Chống Cháy: Lớp giấy bề mặt màu hồng nhạt và biên tấm màu đỏ.

Nhan dien tam thach cao Chống Cháy Vinh Tuong-Gyproc

Nhận diện biên tấm mới của Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-Gyproc Chống Cháy:

Endtape Tấm thạch cao Chống Cháy Vĩnh Tường-Gyproc

Lưu ý: Nhận diện biên tấm cho các tấm thạch cao sản xuất tại Hiệp Phước, Hải Phòng và nhập khẩu Thái Lan là giống nhau và được phân biệt bằng thông tin nhà sản xuất/nhập khẩu.

 

IN PHUN TRÊN MẶT LƯNG TẤM:

Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Chống Cháy nhập khẩu từ Thái Lan:

Backboard tấm thạch cao Chống Cháy Vĩnh Tường-Gyproc Thái Lan

Nhận diện Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-Gyproc Siêu Bảo Vệ:

tấm thạch cao Siêu Bảo Vệ năm 2022

Nhận diện biên tấm mới của Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-Gyproc Siêu Bảo Vệ: 

Nhận diện biên tấm mới của Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-Gyproc Siêu Bảo Vệ:

 

IN PHUN TRÊN MẶT LƯNG TẤM:

in phun lưng tấm thạch cao siêu Bảo vệ

 

Nhận diện tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-Gyproc Siêu Bền X:

Nhận diện tấm thạch cao siêu bền X

Nhận diện biên tấm mới của Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-gyproc Siêu Bền X:

 

Nhận diện biên tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-gyproc Siêu Bền X

 

IN PHUN TRÊN MẶT LƯNG TẤM:

 

IN PHUN TRÊN MẶT LƯNG TẤM:

 

Cụm thông tin bao gồm logo, slogan và các thông tin về sản phẩm được in ở chính giữa tấm, có hình dạng như hình dưới đây: Thông tin trên lưng tấm được in trải dài gồm 1 câu slogan, 1 logo và 3 dòng thể hiện thông tin chi tiết bao gồm các hình dạng như sau:

Nhận diện bao bì đóng gói sản phẩm:

Nhận diện Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Tiêu Chuẩn: Lớp giấy bề mặt màu xám ngà và biên tấm màu xanh.

tấm thạch cao tiêu chuẩn năm 2022

 

 Nhận diện biên tấm mới của Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Tiêu Chuẩn:

Endtape tấm thạch cao Tiêu Chuẩn Vĩnh Tường-Gyproc

Lưu ý: Nhận diện biên tấm cho các tấm thạch cao sản xuất tại Hiệp Phước, Hải Phòng và nhập khẩu Thái Lan là giống nhau và được phân biệt bằng thông tin nhà sản xuất/nhập khẩu.

 

IN PHUN TRÊN MẶT LƯNG TẤM:

Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Tiêu Chuẩn sản xuất tại miền Nam - Việt Nam:

in phun lưng tấm thạch cao tiêu chuẩn miền nam

Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Tiêu Chuẩn sản xuất tại miền Bắc - Việt Nam: 

in phun lưng tấm thạch cao tiêu chuẩn miền bắc

Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Tiêu Chuẩn nhập khẩu từ Thái Lan: 

Lưng tấm thái

 

Nhận diện Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Siêu Chịu Ẩm: Lớp giấy bề mặt màu rêu nhạt và biên tấm màu xanh lá.

Tấm thạch cao siêu chịu ẩm vĩnh tường 2022

Nhận diện biên tấm mới của Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Siêu Chịu Ẩm:

Endtape Tấm thạch cao Siêu Chịu Ẩm Vĩnh Tường-Gyproc

Lưu ý: Nhận diện biên tấm cho các tấm thạch cao sản xuất tại Hiệp Phước, Hải Phòng và nhập khẩu Thái Lan là giống nhau và được phân biệt bằng thông tin nhà sản xuất/nhập khẩu.

       IN PHUN TRÊN MẶT LƯNG TẤM:

Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Siêu Chịu Ẩm sản xuất tại miền Nam - Việt Nam:

in phun lưng tấm thạch cao siêu chịu ẩm miền nam

Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Siêu Chịu Ẩm sản xuất tại miền Bắc - Việt Nam:

in phun lưng tấm thạch cao siêu chịu ẩm miền bắc

Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Siêu Chịu Ẩm nhập khẩu từ Thái Lan:

Backboard Tấm thạch cao Siêu Chịu Ẩm Vĩnh Tường-Gyproc Thái Lan

Nhận diện Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Chống Cháy: Lớp giấy bề mặt màu hồng nhạt và biên tấm màu đỏ.

Nhan dien tam thach cao Chống Cháy Vinh Tuong-Gyproc

Nhận diện biên tấm mới của Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Chống Cháy:

Endtape Tấm thạch cao Chống Cháy Vĩnh Tường-Gyproc Thái Lan

Lưu ý: Nhận diện biên tấm cho các tấm thạch cao sản xuất tại Hiệp Phước, Hải Phòng và nhập khẩu Thái Lan là giống nhau và được phân biệt bằng thông tin nhà sản xuất/nhập khẩu.

 

   IN PHUN TRÊN MẶT LƯNG TẤM:

Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Chống Cháy nhập khẩu từ Thái Lan:

Backboard tấm thạch cao Chống Cháy Vĩnh Tường-Gyproc Thái Lan

Nhận diện Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Siêu Bảo Vệ:

tấm thạch cao Siêu Bảo Vệ năm 2022

Nhận diện biên tấm mới của Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Siêu Bảo Vệ:

Nhận diện biên tấm mới của Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-Gyproc Siêu Bảo Vệ:

 

     IN PHUN TRÊN MẶT LƯNG TẤM:

Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Siêu Bảo Vệ sản xuất tại miền Nam - Việt Nam:

in phun lưng tấm thạch cao siêu Bảo vệ miền nam

Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Siêu Bảo Vệ sản xuất tại miền Bắc - Việt Nam:

tấm thạch cao Siêu Bảo Vệ năm 2022

 

Nhận diện tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Siêu Bền X:

Nhận diện tấm thạch cao siêu bền XNhận diện tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Siêu Bền X:

 

Cụm thông tin bao gồm logo, slogan và các thông tin về sản phẩm được in ở chính giữa tấm, có hình dạng như hình dưới đây: Thông tin trên lưng tấm được in trải dài gồm 1 câu slogan, 1 logo và 3 dòng thể hiện thông tin chi tiết bao gồm các hình dạng như sau

Nhận diện bao bì đóng gói sản phẩm:

GIẤY BIÊN TẤM

ffg

Giấy biên tấm màu xanh dương, lớp giấy ngoài màu xám ngà

1. Giấy biên Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Tiêu Chuẩn sản xuất tại nhà máy Hiệp Phước Nhà Bè tại Việt Nam

ff

2. Giấy biên Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Tiêu Chuẩn sản xuất tại nhà máy Hải Phòng tại Việt Nam

rt

IN PHUN TRÊN MẶT TẤM

uu

Thông tin in mặt lưng Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Tiêu Chuẩn sản xuất tại nhà máy Hiệp Phước Nhà Bè tại Việt Nam

uk

Thông tin in mặt lưng Tấm thạch cao Vĩnh Tường-GyprocTiêu Chuẩn sản xuất nhà máy Hải Phòng tại Việt Nam

GIẤY BIÊN TẤM

zsdcs

Giấy biên tấm màu xanh dương, lớp giấy ngoài màu xám ngà

gd

IN PHUN TRÊN MẶT TẤM

đ

Dấu hiện nhận diện trên sản phẩm in phun

GIẤY BIÊN TẤM

hk

Giấy biên tấm màu xanh rêu, lớp giấy ngoài màu xanh rêu nhạt

uyu

Nhận diện biên tấm mới của Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Chịu Ẩm (nhà máy tại Hải Phòng)

opo

Nhận diện biên tấm mới của Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Chịu Ẩm nhập khẩu từ Thái Lan

 

IN PHUN TRÊN MẶT TẤM

jhkhjk

Thông tin in mặt lưng Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Chịu Ẩm tại Việt Nam (nhà máy tại Hải Phòng)

bjh

Thông tin in mặt lưng Tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc Chịu Ẩm nhập khẩu từ Thái Lan

GIẤY BIÊN TẤM

ghh

Giấy biên tấm màu đỏ, lớp giấy ngoài màu hồng

hk

IN PHUN TRÊN MẶT TẤM

jh

Bạn thấy bài viết này có hữu ích hay không

Về Vĩnh Tường

Xem thêm

Góc Nhà Thầu 5 Sao

Xem thêm

Tính toán định mức thi công

Xem thêm

Bảng giá sản phẩm năm 2024

Xem thêm

Giải pháp đa tiện nghi

Xem thêm